Scholarship

Scholarship

A+ A-

MADDE 1: Amaç ve Kapsam

Bu yönetmelik, ekonomik yardım gereksinimi olan Türkiye’deki Deri ve Deri konfeksiyon konusunda eğitim veren okullarda okuyan öğrencilere ekonomik katkıda bulunmak amacıyla verilecek olan; “karşılıksız burs”” uygulamalarına ilişkin öğrencilerin başvuru, seçilme ve haklardan yararlanma ilkelerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

MADDE 2: Dayanak

Bu yönetmelik, Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu’nun 14.08.2008 tarih ve 093 sayılı kararı uyarınca hazırlanmıştır.

MADDE 3:  Burs komisyonu

 Burs komisyonu en az üç Vakıf Yönetim Kurulu üyesinden oluşur.
   Burs komisyonunun görevleri
   a) Burs sistemi ile ilgili öneriler geliştirerek Vakıf Yönetimine sunmak,
   b) Her eğitim-öğretim yılında burs almak üzere başvuran öğrencilerin durumlarını değerlendirerek sonuçlarını bir rapor halinde Vakıf Yönetim Kuruluna bildirmek,
   c) Her eğitim-öğretim yılı sonunda burs almakta olan tüm öğrencilerin durumlarını değerlendirerek sonuçları bir rapor halinde Vakıf Yönetim Kuruluna bildirmek.

MADDE 4: Başvuruların Değerlendirilmesi
 
 Başvuru formları Burs komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmede:
   a)   Rektörlüğün önerisi göz önünde tutulur,
   b)   Öğrencinin ailesinin ekonomik durumu,
   c)   Kardeş, öğrenci olan kardeş sayısı,
   d)   Barındığı yurt ya da konut durumu,
   e)   Okuldaki başarı durumu göz önüne alınarak sıralama yapılır.

MADDE 5: Bursun Devam Edebilmesi için Gerekli Koşullar

 Yüksek Öğrenim  Bursu almaya hak kazanmış bir öğrencinin, bursunun üniversite öğrenimi boyunca devam edebilmesi için: 
   a) Ders yılı sonu itibari ile bütün derslerden geçer not alması, 
   b) Ders yılı sonu ağırlıklı puan ortalamasının (tüm dersler dahil edilerek hesaplanan) 70’ten az olmaması, 
   c) Davranış notunu düşürecek bir disiplin cezası almamış olması gerekmektedir. 
   d) Öğretim yılı başında yeni öğretim yılına ait kayıt yenilediğini, 
   e)  Bir üst sınıfa geçtiğini, 
belgelendirmesi gerekmektedir.

MADDE 6: Başvuru sahibinden istenecek belgeler 


 Burs için başvuracak öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir.
    a) Türkiye Deri Vakfı Burs Başvuru Formu,
    b) Okul idaresinden alınacak öğrenci belgesi,
    c) ıki adet vesikalık fotoğraf,
    ç) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

MADDE 7: Bursun başlangıç ve bitiş tarihi

Öğrencilere ödenecek burslar eğitim ve öğretim takviminin başlamasını takip eden ayın 10'undan, eğitim ve öğretim tarihinin son bulduğu ayın 10'una kadar sürer. Ekim ayından başlayarak Mayıs ayı sonuna kadar toplam 8 aylık dönemi kapsar.

MADDE 8: Burs Miktarı ve Burs Verilecek Öğrenci Sayısı

Burs miktarı ve burs sayısı, burs gönüllülerinin bağışları öngörülerek her yıl yenilenen burs bütçesine göre, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 9: Yürürlük

Bu yönetmelik  14.08.2008 tarihinde yürürlüğe girer


Türkiye Deri Vakfı Öğrenci Burs Yönetmeliğini ındirmek ıçin Tıklayınız.


Türkiye Deri Vakfı Burs Başvuru Formunu ındirmek ıçin Tıklayınız..